(سيم روی) با اقطار مختلف جهت پاشش حرارتی|سيم روی| پوشش روی | پوشش |پوشش دهی |

(سيم روی) با اقطار مختلف جهت پاشش حرارتی - سيم روی, پوشش روی , پوشش ,پوشش دهی ,مقاومت به سايش , مقاومت به خوردگی ,